Do zadań poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 • specyficznych trudnościach w uczeniu się
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oraz innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży, 
 • zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  - opinia wydawana przez Zespół Orzekający

W publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych działają Zespoły Orzekające.

Wydają one:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
 • oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.