Ogólna klauzula informacyjna dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci (uczniów)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 (PPP5)


Zgodnie z Art. 13. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych rodziców i opiekunów prawnych dzieci i uczniów jest Dyrektor PPP5, ul. Wadowicka 5; 80-180 Gdańsk, natomiast kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dostępny jest pod adresem email: iodo@cdiap.eu.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Prawo Oświatowe, innych przepisów prawnych oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celach:
a. realizacji obowiązku szkolnego oraz innych zadań PPP5,
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
c. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
d. realizacji umów zawartych z PPP5,
e. w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
3. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 2., odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
Kuratorium Oświaty, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.
b. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
c. Kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, podmioty
ubezpieczające uczniów, organizatorzy wycieczek szkolnych;
d. Inne szkoły, organizacje którym PPP5 udostępnia dane osobowe ucznia w ramach uczestnictwa ucznia w olimpiadach, konkursach międzyszkolnych i szkolnych.
e. Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z PPP5 przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest PPP5.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2., a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Rodzic (opiekun prawny) posiada prawo do dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
6. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.