Instrumental Enrichment®, to nowatorski program edukacyjny, rozwijający struktury inteligencji i uczący myślenia przeznaczony zarówno dla dzieci ( nie młodszych niż  7 r.ż) jak i dorosłych. Terapia Instrumental Enrichment® może być prowadzona wyłącznie przez  certyfikowanych mediatorów – terapeutów.

            Podstawową zasadą Metody Feuersteina jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i przenosząc poznanie na wyższy poziom – uczy jak się uczyć.

            W trakcie zajęć dziecko/dorosły uczy się budować strategie bardziej efektywnego rozwiązywania zadań i problemów. Nabiera on samodzielności w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania. Wie jakie strategie uczenia są dla niego najkorzystniejsze. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, poprawia funkcjonowanie poznawcze i uczy jak się uczyć.

            Metoda ta adresowana jest do pracy z klientami ze zdiagnozowanym: ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, Zespołem Aspergera, autyzmem, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym. Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego.