KOMUNIKAT

Od dnia 4 maja 2020 r. PPP5  wznawia  stacjonarną pracę poradni jedynie w ograniczonym zakresie.

Wszystkie terminy badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, ustalone przed wybuchem pandemii, pozostają odwołane. Pracownicy będą się
z Państwem kontaktować w sprawie nowych terminów, gdy tylko będzie to możliwe.

Obecnie stacjonarnie w poradni odbywają się jedynie diagnozy niezbędne do wydania:

  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
  • orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

W dalszej kolejności odbywać się będą diagnozy związane z oceną gotowości szkolnej / odroczeniem obowiązku rozpoczęcia nauki w szkole. Inne diagnozy będą wykonywane w miarę rozszerzania działalności diagnostycznej poradni.

Pozostałe formy pracy poradni (m. in. porady i konsultacje dla nauczycieli i rodziców, zajęcia terapeutyczne, wskazówki dla osób objętych już terapią w naszej poradni, badania zawodowe - diagnoza zainteresowań i predyspozycji edukacyjno - zawodowych) są nadal realizowane zdalnie. Można się w tych sprawach kontaktować bezpośrednio z pracownikami (kontakt tutaj).

Wszelkie dokumenty związane z wydaniem orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  należy przesłać elektronicznie (skany), na adres poradni: sekretariat@ppp5.edu.gdansk.pl.

Dokumenty, które należy złożyć, to:

  • zgłoszenie dziecka do poradni (dostępny w plikach do pobrania);
  • wypełniony przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia wniosek o wydanie stosownego dokumentu (dostępny w plikach do pobrania)
  • aktualne zaświadczenie lekarskie (wzór w plikach do pobrania);
  • wypełnioną przez nauczyciela (elektronicznie) informację o uczniu (wzór w plikach do pobrania)  - tylko w przypadku dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek;
  • wypełniony przez rodzica / opiekuna prawnego (elektronicznie) arkusz wywiadu (wzór w plikach do pobrania);
  • pozostałą dokumentacją uzasadniającą wniosek, np. inne diagnozy posiadane przez dziecko, dokumentacja medyczna itp.  

Terminy wizyt w poradni będą ustalane po telefonicznym ustaleniu zasadności badania z dyrektorem lub wyznaczonym pracownikiem poradni.

Procedury wizyt w poradni dostępne tutaj.