• Poradnia organizuje różnorodne zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek ze swojego rejonu działania, a także dzieci do lat 3 i młodzieży nie uczęszczającej do szkoły, a zamieszkałej na obszarze objętym działaniem poradni. W wyjątkowych przypadkach do Poradni może uczęszczać dziecko zamieszkałe w mieście Gdańsku, które nie ma możliwości udziału w danym rodzaju zajęć na swoim terenie.
 • W celu zapisania dziecka na zajęcia terapeutyczne w naszej Poradni należy wpisać dziecko na listę oczekujących, która znajduje się w sekretariacie.
 • W przypadku zajęć indywidualnych wpisanie na listę oczekujących może następować w trakcie całego roku szkolnego.
 • W przypadku zajęć grupowych zapisy trwają od czerwca do końca września danego roku szkolnego, w którym rozpoczynają się zajęcia.
 • Zajęcia grupowe odbywają się w roku szkolnym od października do maja. Niekiedy prowadzone są tzw. grupy wakacyjne.
 • Ostatecznego doboru uczestników zajęć dokonują prowadzący poszczególne zajęcia biorąc pod uwagę:
  • głębokość deficytów i zaburzeń rozwojowych,
  • zgłaszane potrzeby przez pedagogów szkolnych i nauczycieli,
  • kolejność zgłoszeń.
 • Ze względu na ograniczoną ilość miejsc Poradnia nie ma możliwości zapewnienia pomocy wszystkim zainteresowanym. Wpisanie się na listę nie jest równoznaczne z przyjęciem na zajęcia.
 • W momencie zakwalifikowania dziecka na zajęcia indywidualne lub grupowe rodzic lub pełnoletni uczeń jest zobowiązany do wypełnienia wniosku o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną w PPP5 zaznaczając odpowiedni rodzaj zajęć. Należy systematycznie uczęszczać na zajęcia, w razie choroby dziecka informować wcześniej o jego nieobecności. W przypadku trzech kolejnych nieobecności bez powiadomienia terapeuty dziecko będzie skreślone z listy uczestników zajęć. Ważna jest też ścisła współpraca rodziców z prowadzącymi zajęcia w celu kontynuacji oddziaływań terapeutycznych w domu.
 • Uczestnik dostosowuje się do proponowanych terminów i godzin zajęć.
 • Czas trwania danej terapii uzależniony jest od programu poszczególnych zajęć oraz indywidualnych potrzeb danego dziecka, a także możliwości organizacyjnych naszej placówki.

UWAGA! W wyjątkowych sytuacjach zajęcia mogą być czasowo wstrzymane (np. z powodu: zwolnienia lekarskiego prowadzącego, udziału w szkoleniach, konieczności wykonania innych zadań powierzonych przez organ prowadzący Poradnię).

Opracowała: Violetta Piasecka